Home
“Pagsamba at Pakikibaka” by Gary Granada
Album Pagsamba at Pakikibaka [1989]
Ave. Rating: 5 (1 votes)

Ang pagsamba at ang pakikibaka
Pagpupuri at ang pakikipagkapwa
Ang pagsamo at pakikisalamuha
Sa pangalan Niya

Alang-alang sa Kanyang kadakilaan
Ang katarungan at kapayapaan
Alang-alang sa Kanyang kaluwalhatian
Ang kalayaan ng sambayanan

Pagsasapamuhay ng ating pananalig
Bunga ng pinakadakila niyang pag-ibig
Ang gawa ng pananampalataya
Sa pangalan Niya

Alang-alang sa Kanyang kadakilaan
Ang katarungan at kapayapaan
Alang-alang sa Kanyang kaluwalhatian
Ang kalayaan ng sambayanan

Si Kristo'y sapat at ganap na kaligtasan
Ng ating kaluluwa at lupang katawan
Kung mahal natin ang Diyos
Ang dukha't nagdarahop
Ang api at hikahos
Sa pangalan ni Hesus
Kalingahin na
Comments
blog comments powered by Disqus