Home
“Dam” by Gary Granada
Album Pagsamba at Pakikibaka [1989] / The Essential Gary Granada Collection [2011] / MAPA 1: Mga Awit na Magagamit sa Panlipunang Aralin, Vol. 1 [2013]
Ave. Rating: 0 (0 votes)

Pamilyar po sa karamihan ang kuwento ng Tower of Babel.
Ito ay ating matatagpuan sa aklat ng Genesis, Chapter 11.
Ang mga tao ay nagpasiyang magtayo ng isang matayog na tore
upang matanyag sa buong mundo.
Alam din nating hindi sila nagtagumpay
gawa ng ginulo ng Diyos ang kanilang wika.
Ngunit ang kaisipang nagtutulak sa mga taong gumawa ng ganitong proyekto
ay nananatiling buhay na buhay hanggang sa kasalukuyan.
Kung tutuusin, ang Tore ng Babel ay halimbawa ng isang tipikal na
malaking development project.

Sa ngalan ng huwad na kaunlaran
Ang bayan ay sa utang nadiin
At ito na ang kabayaran
Ang kanunu-nunuang lupain

Ang mga eksperto'y nagsasaya
At nagpupuri at sumasamba
Sa wangis ng diyos-diyosan nila
Ang dambuhalang dam

Dam-dam-dam-dam-dam-dararam
Dam-dam-dam-dam-dam-dararam
Dam-dam-dam-dam-dam-dararam
Ang dambuhalang dam

Ang mga tribo'y nagtatatangis
Nananaghoy at nababaliw
Habang ang mga turistang mababangis
Nalilibang at naaaliw

Sa mga pulubing nagsasayaw
Mga katutubo ng Apayao
Na napaalis kahit umayaw
Alang-alang sa dam

Dam-dam-dam-dam-dam-dararam
Dam-dam-dam-dam-dam-dararam
Dam-dam-dam-dam-dam-dararam
Alang-alang sa dam

Titigan ninyo ang gahiganteng bato
Nagsasalarawan ng lipunang ito
Tulad ng mga gumawa rin nito
Walang pakiramdam

Pero papa'no naman po natin dadalhin ang ebanghelyo
sa mga katutubo sa paraang hindi nakapipinsala sa likas na dignidad
at kasarinlan ng isang kultura.
Puwede kaya 'yon?
Sa Acts, Chapter 28,
napadpad si Pablo sa Malta,
at nakasalamuha niya doon ang mga katutubo.
Nang makaalis na si Pablo, sa palagay n'yo eh
na-Polonized kaya o na-Christianized ang mga tao?
Sa ating karanasan naman, ang mga tao ba, tayo ba,
ay na-evangelized o na-Americanized?
Comments
blog comments powered by Disqus